หน้าหลัก home
     หน่วยที่ 1
     หน่วยที่ 2
     หน่วยที่ 3
     หน่วยที่ 4
     หน่วยที่ 5
     หน่วยที่ 6
     หน่วยที่ 7
     หน่วยที่ 8
     หน่วยที่ 9
     หน่วยที่ 10
     กระดานสนทนา

อ.ปรางทิพย์   เสยกระโทก
  วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม      

ความหมายของการปิดบัญชี

 

                การปิดบัญชี (Closing  Entries)  หมายถึง  การโอนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทุน  ซึ่งเป็นบัญชีชั่วคราว ได้แก่บัญชีถอนใช้ส่วนตัว บัญชีรายได้ และบัญชีค่าใช้จ่าย ไปยังบัญชีทุน  เพื่อหายอดคงเหลือของบัญชีทุนที่ถูกต้อง  ณ วันสิ้นงวดบัญชี  รวมทั้งการหายอดคงเหลือของบัญชีสินทรัพย์ และหนี้สิน  ซึ่งหลังจากทำการปิดบัญชีแล้ว บัญชีที่เหลืออยู่ ได้แก่ บัญชีสินทรัพย์  บัญชีหนี้สิน  และบัญชีทุน  เพื่อยกไปยังงวดบัญชีถัดไป

 ขั้นตอนในการปิดบัญชี

                การปิดบัญชีจะบันทึกตามหลักการบัญชีปกติ  คือ  จะทำการบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปแล้วผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทดังนี้

                1.  บันทึกรายการปิดบัญชีประเภทรายได้และประเภทค่าใช้จ่ายในสมุดรายวันทั่วไป

                2.  ผ่านรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป  ไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง  การปิดบัญชีมีขั้นตอนดังนี้

                ขั้นตอนที่  1  บันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป

                                1.1  บันทึกรายการปิดบัญชีในหมวดรายได้เข้าบัญชีกำไรขาดทุน

                                1.2  บันทึกรายการปิดบัญชีในหมวดค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรขาดทุน

                   1.3  บันทึกรายการปิดบัญชีกำไรขาดทุนเข้าบัญชีส่วนของเจ้าของ(ทุน)

                                1.4  บันทึกรายการปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวหรือเงินถอนเข้าบัญชีทุน

                ขั้นตอนที่  2  ผ่านรายการปิดบัญชี  จากสมุดรายวันทั่วไปไปยังสมุดแยกประเภททั่วไป

                ขั้นตอนที่  3  การปิดบัญชีทรัพย์สิน  หนี้สินและส่วนของเจ้าของ  ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

                ขั้นตอนที่  4  การจัดทำงบทดลองหลังการปิดบัญชี

 

การบันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป

                1.  บันทึกรายการปิดบัญชีในหมวดรายได้เข้าบัญชีกำไรขาดทุน

                                 เดบิต  รายได้ (ระบุชื่อ)                 xx

                                                เครดิต  กำไรขาดทุน                                          xx

 

                2.  บันทึกรายการปิดบัญชีในหมวดค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรขาดทุน                                                 

                                เดบิต  กำไรขาดทุน                             xx

                                                เครดิต  ค่าใช้จ่าย (ระบุชื่อ)                                xx

                 3.  บันทึกรายการปิดบัญชีกำไรขาดทุนเข้าบัญชีส่วนของเจ้าของ(ทุน)

 

                                ถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย  จะมีผลกำไรสุทธิ  ซึ่งทำให้บัญชีส่วนของเจ้าของ(บัญชีทุน) เพิ่มขึ้นจะบันทึก  ดังนี้

                   เดบิต  กำไรขาดทุน                                          xx

                                                เครดิต  ทุน...................                         xx

                                 

                                *  ถ้ารายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย  จะมีผลขาดทุนสุทธิ  ซึ่งทำให้บัญชีส่วนของเจ้าของ(บัญชีทุน)ลดลงจะบันทึก  ดังนี้

                   เดบิต ทุน...................                                         xx

                                                เครดิต  กำไรขาดทุน                           xx

 

                4.  บันทึกรายการปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวหรือเงินถอนเข้าบัญชีทุน

                 เดบิต ทุน...................                             xx

                                                เครดิต  ถอนใช้ส่วนตัว/เงินถอน                     xx

 

การปิดบัญชีหมวดทรัพย์สิน   หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ(ทุน)

                การปิดบัญชีหมวดทรัพย์สิน   หนี้สิน  และทุน  จะต้องปิดโดยการหายอดคงเหลือยกไปงวดหน้า  โดยเขียนรายละเอียดในช่องรายการว่า  “ ยอดยกไป ”  เมื่อเริ่มระยะเวลาบัญชีใหม่จะต้องบันทึกรายการเปิดบัญชี  และเขียนรายละเอียดในช่องรายการว่า  “ ยอดยกมา ” และทำเครื่องหมาย ถูก ในช่องหน้าบัญชีของรายการยอดยกไปและยอดยกมาเป็นการอ้างอิง   โดยหายอดคงเหลือยกไปและยกมาในบัญชีงวดใหม่  หรือปิดให้หมดไปถ้าบัญชีนั้นไม่มียอดคงเหลือเลย

 

 

ตัวอย่าง  การบันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป ได้ดังนี้

 

 


 
อ.ปรางทิพย์   เสยกระโทก
  วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม